In scholen, kinderdagverblijven, kantoren en woningen, ontbreekt het vaak aan voldoende frisse lucht door gebrekkige ventilatie. Ventilatie is niet alleen nodig om de noodzakelijke zuurstof aan te voeren, maar ook om uitgeademde lucht, ziektekiemen, allergenen, geurtjes, fijnstof, vocht, micro-organismen en schadelijke chemische stoffen af te voeren. Bij onvoldoende ventilatie kunnen deze stoffen zich ophopen, hetgeen kan leiden tot gezondheidsklachten en verminderde prestaties.


Voldoende frisse lucht is belangrijk voor optimale prestaties en het voorkomen van gezondheidsklachten!

CO2 meter

Met een CO2 meter - ook wel CO2 indicator, kooldioxidemeter, CO2 sensor en CO2 melder genoemd - kun je de luchtkwaliteit monitoren en bewust(er) ventileren met beschikbare ventilatievoorzieningen, zoals ramen en luchtroosters, en word je gewaarschuwd als een mechanische ventilatiesysteem niet goed functioneert.

Op onze website staan wij uitgebreid stil bij de ventilatie in scholen, kinderdagverblijven, kantoren en woningen. Er zijn echter meer locaties waar de CO2 concentratie gemonitord zou moeten worden, zoals zorgcentra, ziekenhuizen, sportaccommodaties, horeca, glastuinbouw en veehouderij (optimale groei).

Gezond binnenklimaat? Je weet het als je de luchtkwaliteit real-time monitort met een CO2-meter!Het CO2-gehalte is een goede indicator voor de binnenluchtkwaliteit en de mate van ventilatie.

  • In ruimten waar mensen verblijven en onvoldoende wordt geventileerd loopt de CO2-concentratie op en wordt de luchtkwaliteit slechter doordat ongewenste stoffen zich ophopen. Met een CO2 meter word je gewaarschuwd als er niet voldoende wordt geventileerd, zodat je tijdig passende maatregelen kunt nemen, bijv. een (extra) raam openen!

  • Een CO2 meter waarschuwt indien een ventilatiesysteem niet goed functioneert. Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat de luchtfilters regelmatig (±2 maanden) vervangen worden. De ventilatieroosters en afzuigventielen moeten meerdere keren per jaar worden schoongemaakt. Ventilatiekanalen moeten elke 4 jaar worden gereinigd.

Vanaf 1 april 2017 gelden strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie in nieuwe én bestaande gebouwen conform Bouwbesluit 2012. De eisen waren gebaseerd op de ventilatiecapaciteit per vierkante meter, volgens de nieuwe regels moet de ventilatiecapaciteit worden gebaseerd op het aantal toegestane personen in een ruimte. Ook zijn er eisen met betrekking tot maximaal toegestane CO2-waarde van 1.000 ppm in alle verblijfsruimten. Dit betekent dat alle kantoren, scholen en kinderdagverblijven vanaf 1-4-2017 verplicht zijn om het CO2 gehalte te monitoren met een kooldioxide (CO2) meter.

In elke ruimte waar langdurig meerdere personen verblijven moet het CO2-gehalte gemonitord worden.hoedje

hoedje
DRAADLOOS MONITOREN VAN DE BINNENLUCHTKWALITEIT

E-MAILSERVICE: PERIODIEKE CO2-RAPPORTAGE PER E-MAIL (O.A. KINDEROPVANG)
Bekijk een voorbeeld van de e-mail die wekelijks naar kinderdagverblijven wordt gestuurd met het verloop van de CO2-concentratie in diverse verblijfsruimten.

OP AFSTAND MONITOREN VAN DE BINNENLUCHTKWALITEIT (CO2/Temp/RH)
De CO2 meters versturen de meetgegevens draadloos naar het internet, waar ze
via een portal/dashboard (INSIGHTNOW) op afstand gemonitord kunnen worden.


CO2 meter
co2-meters


De belangrijkste gevolgen van onvoldoende ventilatie:co2 meter keurmerk

1: Concentratieproblemen, als gevolg van vermoeidheid en slaperigheid, leiden tot:

  • Verslechtering van de leerprestaties van leerlingen en studenten
  • Verminderde productiviteit in een productie- en kantooromgeving

2: Gezondheidklachten, zoals hoofdpijn, oog-, neus- en luchtwegproblemen, leiden tot:

  • Toename van het ziekteverzuim
  • Verergering van allergieën
  • Astma (chronische luchtwegaandoening)
  • Gedragsproblemen bij dementie/alzheimer


Bespaar op uw energiekosten door bewust te ventileren:

In de winter moet de frisse buitenlucht opgewarmd worden en in de zomer moet de warme buitenlucht afgekoeld worden om de gewenste binnentemperatuur te krijgen. Kortom, als je meer ventileert dan noodzakelijk dan leidt dit tot energieverspilling!Het monitoren van de luchtkwaliteit met een CO2 meter zal leiden tot bewustwording en gedragsverandering. De meting stelt je in staat om tijdig maatregelen te nemen om te voorkomen dat de CO2-concentratie te ver oploopt. Als er op natuurlijke wijze wordt geventileerd volstaat veelal het openen van ventilatieroosters en ramen. In een enkel geval zullen extra maatregelen nodig zijn om de ventilatiecapaciteit te vergroten. Indien reeds gebruik wordt gemaakt van een mechanisch ventilatiesysteem, dan waarschuwt een CO2 meter wanneer het systeem niet goed functioneert en onderhoud nodig is.

Meten=Weten CO2 meter

Als er sprake is van natuurlijke ventilatie en er geventileerd wordt door middel van het openen van ramen, luchtroosters en deuren, is men zich veelal niet bewust van de luchtkwaliteit en weet men niet weet wanneer, hoeveel en hoelang geventileerd moet worden.

Indien er sprake is van mechanische ventilatie, is men zich veelal niet bewust van de kwaliteit van het binnenklimaat. In de praktijk blijken deze systemen slecht te functioneren, omdat ze niet goed zijn ingeregeld of omdat de filters niet tijdig vervangen worden.frisse lucht

Moet ik geen zuurstofmeter (O2) hebben om te meten of er voldoende zuurstof is? Het antwoord is nee. Mensen ademen zuurstof (O2) in en kooldioxide (CO2) uit. De CO2-concentratie in de lucht hangt samen met door het menselijk lichaam afgegeven verontreinigingen en ziektekiemen en is daarom een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht. Een hoge CO2 concentratie veroorzaakt klachten en niet zozeer de afname van de hoeveelheid zuurstof in de ruimte.

Door de aandacht te eenzijdig te richten op energiebesparing neemt de kans op een ongezond binnenmilieu toe. Als je beter isoleert, moet je meer bewust ventileren! Ook gebouwen met mechanische- of balansventilatie zouden een CO2 meter op moeten hangen om er zeker van te zijn dat het ventilatiesysteem goed functioneert.
Koolmonoxide (CO) is niet hetzelfde als Kooldioxide (CO2)

Koolmonoxide wordt gevormd door een onvolledige verbranding bij geisers, gaskachels en CV-ketels. Koolmonoxide is een sluipmoordenaar, omdat je er niets van merkt als de concentratie oploopt, het is giftig, geurloos en kleurloos. Je wordt er slaperig van en bij een hoge concentratie is het dodelijk. De oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging is een slechte afvoer van de verbrandingsgassen, in combinatie met onvoldoende ventilatie. Als u een gaskachel, geiser of CV-ketel heeft, adviseren wij om een koolmonoxidemelder (CO-melder) op te hangen in de ruimte waar het betreffende apparaat hangt. Tijdens het verbrandingsproces wordt zuurstof verbruikt en CO2 gevormd. Men heeft dus ook baat bij een CO2 meter, omdat daarmee de mate van luchtverversing gemonitord kan worden.

Wat is het verschil tussen CO en CO2? Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

koolmonoxide


  'Frisse lucht' is niet altijd 'Schone lucht'! Gezonde lucht is fris én schoon!

Men spreekt over frisse lucht als er voldoende wordt geventileerd en het CO2-gehalte onder 1.200 ppm ligt. Schone lucht betekent dat de lucht vrij is van (schadelijke) deeltjes, zoals fijnstof, bacteriën, pollen, rook, etc. Frisse lucht is niet per definitie schoon, en schone lucht is niet per definitie fris! Mechanische ventilatiesystemen zorgen veelal voor een grotere afvoer van verontreinigde lucht - gepaard gaande met lagere CO2 concentraties - dan natuurlijke ventilatiesystemen, terwijl ze anderzijds - bij gebrekkig onderhoud - de binnenlucht kunnen verontreinigen met schadelijke stoffen uit vervuilde filters of ventilatietoevoerkanalen. Ook ventilatie met vervuilde buitenlucht, bijvoorbeeld nabij drukke wegen, kan een nadelig effect hebben op de gezondheid en is het verstandig om naast de CO2 concentratie ook de concentratie fijnstof te monitoren.

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (10 µm
= 1 honderdste millimeter). Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling.

Sinds juli 2011 zijn wij exclusief distributeur van het Amerikaanse bedrijf Dylos Corporation voor de Benelux en richten wij ons op de verkoop van hun betaalbare fijnstofmeters via onze website: www.fijnstofmeter.com.

Dylos fijnstofmeter

Ventilatie CO2 meter Ventilatie CO2 meter Ventilatie CO2 meter Ventilatie CO2 meter SenseAir CO2 indicator SenseAir CO2 meter