In scholen, kinderdagverblijven, kantoren en woningen, ontbreekt het vaak aan voldoende frisse lucht door gebrekkige ventilatie. Ventilatie is niet alleen nodig om de noodzakelijke zuurstof aan te voeren, maar ook om uitgeademde lucht, ziektekiemen, allergenen, geurtjes, fijnstof, vocht, micro-organismen en schadelijke chemische stoffen af te voeren. Bij onvoldoende ventilatie kunnen deze stoffen zich ophopen, hetgeen kan leiden tot gezondheidsklachten en verminderde prestaties. Fresh Air

CO2 meter

Met een CO2 meter - ook wel CO2 indicator, kooldioxidemeter, CO2 sensor en CO2 melder genoemd - kun je de luchtkwaliteit monitoren en bewust(er) ventileren met beschikbare ventilatievoorzieningen, zoals ramen en luchtroosters, en word je gewaarschuwd als een mechanische ventilatiesysteem niet goed functioneert.

Op onze website staan wij uitgebreid stil bij de ventilatie in scholen, kinderdagverblijven, kantoren en woningen. Er zijn echter meer locaties waar de CO2 concentratie gemonitord zou moeten worden, zoals zorgcentra, ziekenhuizen, sportaccommodaties, horeca, glastuinbouw en veehouderij (optimale groei).

Voldoende frisse lucht is belangrijk voor optimale prestaties en het voorkomen van gezondheidsklachten!


co2meterwebshop SenseAir

De CO2-concentratie is een goede indicator van de luchtkwaliteit in ruimten waar mensen verblijven.

  • In ruimten waar mensen verblijven en onvoldoende wordt geventileerd loopt de CO2-concentratie op en wordt de luchtkwaliteit slechter doordat ongewenste stoffen zich ophopen. Met een CO2 meter word je gewaarschuwd als er niet voldoende wordt geventileerd, zodat je tijdig passende maatregelen kunt nemen, bijv. een (extra) raam openen!

  • Een airconditioning verlaagt de temperatuur. Er wordt gezegd dat de ramen dicht moeten blijven als de airco aanstaat. Dit betekent dat de vervuilde binnenlucht niet wordt afgevoerd en er geen verse buitenlucht wordt aangevoerd. De CO2-concentratie zal toenemen. Met een CO2 meter kunt u erop toezien dat er voldoende frisse lucht binnenkomt!

  • Een CO2 meter waarschuwt indien een ventilatiesysteem niet goed functioneert. Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat de luchtfilters regelmatig (±2 maanden) vervangen worden. De ventilatieroosters en afzuigventielen moeten meerdere keren per jaar worden schoongemaakt. Ventilatiekanalen moeten elke 4 jaar worden gereinigd.


De belangrijkste gevolgen van onvoldoende ventilatie:co2 meter keurmerk

1: Concentratieproblemen, als gevolg van vermoeidheid en slaperigheid, leiden tot:

  • Verslechtering van de leerprestaties van leerlingen en studenten
  • Verminderde productiviteit in een productie- en kantooromgeving

2: Gezondheidklachten, zoals hoofdpijn, oog-, neus- en luchtwegproblemen, leiden tot:

  • Toename van het ziekteverzuim
  • Verergering van allergieën
  • Astma (chronische luchtwegaandoening)
  • Gedragsproblemen bij dementie/alzheimer


Bespaar op uw energiekosten door bewust te ventileren:

In de winter moet de frisse buitenlucht opgewarmd worden en in de zomer moet de warme buitenlucht afgekoeld worden om de gewenste binnentemperatuur te krijgen. Kortom, als je meer ventileert dan noodzakelijk dan leidt dit tot energieverspilling!Het monitoren van de luchtkwaliteit met een CO2 meter zal leiden tot bewustwording en gedragsverandering. De meting stelt je in staat om tijdig maatregelen te nemen om te voorkomen dat de CO2-concentratie te ver oploopt. Als er op natuurlijke wijze wordt geventileerd volstaat veelal het openen van ventilatieroosters en ramen. In een enkel geval zullen extra maatregelen nodig zijn om de ventilatiecapaciteit te vergroten. Indien reeds gebruik wordt gemaakt van een mechanisch ventilatiesysteem, dan waarschuwt een CO2 meter wanneer het systeem niet goed functioneert en onderhoud nodig is.

Meten=Weten CO2 meter

Als er sprake is van natuurlijke ventilatie en er geventileerd wordt door middel van het openen van ramen, luchtroosters en deuren, is men zich veelal niet bewust van de luchtkwaliteit en weet men niet weet wanneer, hoeveel en hoelang geventileerd moet worden.

Indien er sprake is van mechanische ventilatie, is men zich veelal niet bewust van de kwaliteit van het binnenklimaat. In de praktijk blijken deze systemen slecht te functioneren, omdat ze niet goed zijn ingeregeld of omdat de filters niet tijdig vervangen worden.frisse lucht

Moet ik geen zuurstofmeter (O2) hebben om te meten of er voldoende zuurstof is? Het antwoord is nee. Mensen ademen zuurstof (O2) in en kooldioxide (CO2) uit. De CO2-concentratie in de lucht hangt samen met door het menselijk lichaam afgegeven verontreinigingen en ziektekiemen en is daarom een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht. Een hoge CO2 concentratie veroorzaakt klachten en niet zozeer de afname van de hoeveelheid zuurstof in de ruimte.

Door de aandacht te eenzijdig te richten op energiebesparing neemt de kans op een ongezond binnenmilieu toe. Als je beter isoleert, moet je meer bewust ventileren! Ook gebouwen met mechanische- of balansventilatie zouden een CO2 meter op moeten hangen om er zeker van te zijn dat het ventilatiesysteem goed functioneert.
Koolmonoxide (CO) is niet hetzelfde als Kooldioxide (CO2)

Koolmonoxide wordt gevormd door een onvolledige verbranding bij geisers en gaskachels. Koolmonoxide is een zogenaamde ‘sluipmoordenaar’, omdat je er niets van merkt als de concentratie oploopt, het is giftig, geurloos en kleurloos. Je wordt er slaperig van en bij een hoge concentratie is het dodelijk. De oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging is een slechte afvoer van de verbrandingsgassen, in combinatie met onvoldoende ventilatie. Als u een gaskachel of geiser heeft, adviseren wij om een koolmonoxidemelder (CO-melder) te plaatsen!Tijdens het verbrandingsproces wordt zuurstof verbruikt en CO2 gevormd, net zoals bij de mens gebeurt, die ademt zuurstof in en CO2 uit. Men heeft dus ook baat bij een CO2 meter, omdat daarmee de mate van luchtverversing gemonitord kan worden.

Wat is het verschil tussen CO en CO2? Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

koolmonoxide


  'Frisse lucht' is niet altijd 'Schone lucht'! Gezonde lucht is fris én schoon!

Men spreekt over frisse lucht als er voldoende wordt geventileerd en het CO2-gehalte onder 1.200 ppm ligt. Schone lucht betekent dat de lucht vrij is van (schadelijke) deeltjes, zoals fijnstof, bacteriën, pollen, rook, etc. Frisse lucht is niet per definitie schoon, en schone lucht is niet per definitie fris! Mechanische ventilatiesystemen zorgen veelal voor een grotere afvoer van verontreinigde lucht - gepaard gaande met lagere CO2 concentraties - dan natuurlijke ventilatiesystemen, terwijl ze anderzijds - bij gebrekkig onderhoud - de binnenlucht kunnen verontreinigen met schadelijke stoffen uit vervuilde filters of ventilatietoevoerkanalen. Ook ventilatie met vervuilde buitenlucht, bijvoorbeeld nabij drukke wegen, kan een nadelig effect hebben op de gezondheid en is het verstandig om naast de CO2 concentratie ook de concentratie fijnstof te monitoren.

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (10 µm
= 1 honderdste millimeter). Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling.

Sinds juli 2011 zijn wij exclusief distributeur van het Amerikaanse bedrijf Dylos Corporation voor de Benelux en richten wij ons op de verkoop van hun betaalbare fijnstofmeters via onze website: www.fijnstofmeter.com.

Dylos fijnstofmeter

Ventilatie CO2 meter Ventilatie CO2 meter Ventilatie CO2 meter Ventilatie CO2 meter SenseAir CO2 indicator SenseAir CO2 meter