Vanaf 1 april 2017 moet de bestaande bouw voldoen aan strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie conform het Bouwbesluit 2012. Dat klinkt nog ver weg, maar als er maatregelen nodig zijn dan is het zaak om een plan van aanpak te maken. De huidige eisen zijn gebaseerd op de ventilatiecapaciteit per vierkante meter, volgens de nieuwe regels moet dit worden gebaseerd op het aantal personen in een ruimte. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist. Ook zijn er eisen met betrekking tot de maximaal toegestane CO2-waarde (1.000 ppm) in een ruimte. Dit betekent dat alle scholen vanaf 1-4-2017 verplicht zijn om het CO2 gehalte te monitoren met een CO2 meter.

In elke ruimte waar langdurig meerdere kinderen verblijven moet het CO2-gehalte gemonitord worden.PRIMAIR ONDERWIJS / BASISSCHOLEN

Onderzoekers van de GGD en TNO hebben aangetoond dat het binnenklimaat in circa 80% van de basisscholen ernstig tekort schiet. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim tot 25% doet afnemen en de leerprestaties tot 23% doet verbeteren! (zie artikel 'Prestatie-eisen ventilatie in klaslokalen')

Het ministerie van OCW heeft tussen 2009-2011 een 'Frisse Scholen' subsidie van 165 miljoen Euro beschikbaar gesteld. Het 'Frisse Scholen' project had tot doel om scholen in het primair onderwijs (circa 100 miljoen) en voortgezet onderwijs (ruim 50 miljoen) te stimuleren minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren: isoleren én ventileren. De subsidie is gebruikt om een fractie van het totaal aantal scholen te voorzien van dure mechanische ventilatie, veelal voorzien van warmteterugwinning. De kosten liepen op tot €12.000 per klaslokaal. De installatiebranche heeft hier sterk van geprofiteerd. Nu blijkt dat geen rekening is gehouden met de hoge exploitatiekosten. De systemen vereisen periodiek onderhoud, zoals het regelmatig vervangen van de luchtfilters, maar daar is geen geld voor. Het gevolg is dat de systemen na enige tijd niet meer goed functioneren en geluidsoverlast veroorzaken.

De GGD heeft tussen 2008 en 2013 in het kader van de 'ééndagsmethode' ruim 4.500 basisscholen bezocht om het binnenklimaat te beoordelen en advies te geven. Dit waren allemaal scholen die zijn aangewezen op natuurlijke ventilatie. Een uitkomst van het onderzoek was dat in 53% van de lokalen voldoende ventilatiemogelijkheden zijn om de CO2-concentratie onder de 1.000 ppm te houden. Deze scholen is geadviseerd om in elk lokaal een CO2-meter te plaatsen om bewust te zijn van de luchtkwaliteit en bewust te gaan ventileren door middel van het openen van ramen en deuren. Meten=Weten!

De CO2-concentratie is een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht in ruimten waar mensen verblijven. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg mag de concentratie CO2 niet boven 1.000 ppm uitkomen. Wettelijk gezien mag de CO2-concentratie binnen scholen niet boven 1.200 ppm uitkomen. (Bouwbesluit 2003, Ventilatierichtlijn NEN 1089). In Bouwbesluit 2012 is vastgelegd dat elke verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs een kooldioxidemeter moet hebben. (artikel 7.23)
klaslokaal

co2meterwebshop SenseAir

In onze webshop kunnen wij geen staffelkorting berekenen.
Als u meer dan 9 stuks eSENSE FAI3 of LIGHT wilt bestellen,
gebruik dan het bestelformulier voor de volgende korting:

10-20 stuks : 15% korting: € 127,50 ex btw per stuk
≥ 20 stuks : 20% korting: € 120,00 ex btw per stuk


tSENSE display

2016: PROJECT 'GEZONDE SCHOOLGEBOUWEN AMSTERDAM'

De gemeente Amsterdam heeft begin 2016 bij 360 scholen het binnenklimaat in kaart gebracht. Hiervoor zijn 400 SenseAir tSENSE CO2-meters ingezet. De monitoringresultaten hebben inzicht gegeven in de luchtkwaliteit per schoolgebouw. De ventilatie zal waar nodig worden verbeterd.

Begin 2017 heeft de gemeente Amsterdam 600 SenseAir tSENSE CO2 meters aangeschaft om nog meer klaslokalen permanent, realtime en op afstand te monitoren!

Er zijn meerdere bedrijven betrokken bij dit project, waaronder Munisense en DWA.

- Klik op bovenstaande blauwe tekst om naar de beschrijving van het project te gaan -


CO2 meter

2015: VERPLICHTING VAN CO2-METER IN ELK KLASLOKAAL

In 2014 heeft Minister Blok een wijziging doorgevoerd in het Bouwbesluit waarin staat dat de aanwezigheid van een CO2-meter in alle verblijfsruimten van nieuw te bouwen en te verbouwen scholen in het basisonderwijs sinds 1 juli 2015 verplicht is. Sinds 1 april 2017 is het ook in bestaande scholen verplicht om het CO2 gehalte te monitoren met een kooldioxidemeter!

- Klik op bovenstaande blauwe tekst om het gehele artikel te lezen -


Geld om de gebouwen te renoveren is er niet of onvoldoende. Uit onderzoek blijkt dat het geld voor onderwijshuisvesting wordt uitgegeven aan andere zaken. Hopelijk komt daar nu verbetering in doordat het kabinet heeft besloten om 256 miljoen euro uit het Gemeentefonds over te hevelen naar de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud en kunnen daardoor zelf beschikken over extra financiële middelen.VOORTGEZET ONDERWIJS

Afgelopen jaren heeft de overheid veel aandacht én geld besteed aan het verbeteren van het binnenmilieu in het Primair Onderwijs, terwijl uit onderzoek van de GGD Groningen blijkt dat de kwaliteit van de lucht in het Voortgezet Onderwijs nog slechter is dan in het Primair Onderwijs! Alle scholen in de gemeente Groningen werden onderzocht en het bleek dat 97 procent van de lokalen in het VO een onacceptabel CO2-gehalte heeft. In het basisonderwijs gaat het om 86 procent van de lokalen.
WAT DOET DE OVERHEID AAN HET BINNENKLIMAAT OP SCHOLEN?

RIVM

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in Juli 2011 een Factsheet 'Binnenmilieu in basisscholen' gepubliceerd in het kader van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid.

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen en kindercentra vaak onder de maat is. Het verbeteren van het binnenmilieu op scholen en kindercentra is een speerpunt van de landelijke overheid. Het RIVM heeft informatiebladen opgesteld voor het verbeteren van de ventilatie-voorzieningen in basisscholen.

GreenDeal Scholen Het doel: een gezonde leer- en werkomgeving creëren in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Hoe? Door schoolbesturen en gemeenten te helpen scholen gezamenlijk te verduurzamen. Daarvoor is een uitvoeringsprogramma ontwikkeld.
gezonde school Scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen het Vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee laat u aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat u gezondheid op uw school erg belangrijk vindt. Helaas heeft nog geen 2% het deelvignet Binnenmilieu (themacertificaat Milieu en natuur). Recentelijk is de digitale toolkit milieu ontwikkeld om scholen te informeren over het belang van een goed binnenmilieu en energiebesparing. DIVERSE PUBLICATIES OVER HET (SLECHTE) BINNENKLIMAAT OP SCHOLEN
 1. GGD: Evaluatie aanvullende activiteiten bewustwordingsproject 'Binnenmilieu basisscholen'
 2. Gezondeschool.nl: Checklist Kwaliteit Binnenmilieu
 3. CO2-meter in elke klas van de VKO-middenschool
 4. RIVM: 'Checklist binnenmilieu' voor 'Gezonde Scholen'
 5. RVO: 'Er gaat veel mis bij de aanleg van gebalanceerde ventilatie in bestaande scholen. Hoe kan het beter?'
 6. Gezondheidsraad: 'CO2 concentratie is een goede indicator voor de luchtverversing en luchtkwaliteit in klaslokalen'
 7. Gezondheidsraad: 'Binnenluchtkwaliteit in basisscholen'
 8. Caubergh-Huygen: 'Onderzoek prestatie-eisen ventilatie in scholen'
 9. Caubergh-Huygen: Samenvatting 'Onderzoek prestatie-eisen ventilatie in scholen'
 10. Concept wijziging Bouwbesluit 2012
 11. Helpdesk Bouwbesluit: Kooldioxidemeter in nieuwe basisschool
 12. SP wil in ieder klaslokaal een CO2-meter
 13. CDA wil opheldering over luchtkwaliteit scholen
 14. Beantwoording Kamervragen luchtkwaliteit scholen
 15. Leidsch Dagblad: 'Lucht in Leidse klaslokalen bar slecht'
 16. UNETO-VNI: 'CO2-metingen op scholen hard nodig'
 17. UNETO-VNI: 'Luchtkwaliteit in klaslokalen vooral 's winters dramatisch slecht'
 18. GGD: Bewustwordingsproject ‘Binnenmilieu Basisscholen 2008-2013'
 19. Telegraaf: 'Miljarden nodig voor verloederde scholen'
 20. TVVL Magazine: 'Garanderen luchtkwaliteit in schoolgebouwen'
 21. Trouw: 'Dikke onvoldoende voor binnenklimaat scholen'
 22. RIVM / Gezondeschool.nl: 'Werken aan binnenmilieu in klaslokalen'
 23. NAMG / 'Terugblik op vier jaar nationale aanpak mileu en gezondheid'
 24. Hart van Nederland: 'Luchtkwaliteit in klaslokalen moet omhoog'
 25. Is een gezond binnenmilieu een (te) kostbare zaak?
 26. FMM: 'Duizenden schoolgebouwen verouderd'
 27. GGD: 'Richtlijn ventilatie scholen'
 28. Telegraaf: 'Aanpak benauwde klaslokalen faalt / Verslechtering ondanks maatregelen'
 29. EénVandaag: 'Dagelijks 20.000 leerlingen ziek door slechte lucht'
 30. Weekblad Facilitair: 'Scholen ziek van binnenklimaat'
 31. Telegraaf: 'PO Raad: Wet aanpassen voor schonere klaslokalen'
 32. AVS: 'Geld mag geen belemmering zijn om het binnenklimaat te verbeteren'
 33. Gezondheidraad: Binnenluchtkwaliteit in basisscholen en de waarde van kooldioxide als indicator voor luchtkwaliteit
 34. GGD: 'Er bestaan veel onjuiste verhalen over frisse lucht'
 35. GGD: 'Uit onderzoeken blijkt dat ventilatie in VO nog slechter is dan in PO'
 36. GGD: 'Slechte luchtkwaliteit op scholen vermindert leerprestaties'
 37. Grontmij: Nieuw Bouwbesluit gaat voorbij aan gezond binnenmilieu
 38. Grontmij: Technisch Programma van Eisen 'Frisse Scholen'
 39. SenterNovem: 'Wat u wilt weten over Frisse Scholen'
 40. VROM: 'Binnenmilieu op de basisschool verdient meer aandacht'
 41. SenterNovem: 'Een nieuwe frisse school; leer van andermans ervaringen'
 42. TVVL Magazine: 'Installatiegeluid in frisse scholen - Kan het iets stiller?'
 43. BBA Binnenmilieu: Impact van natuurlijke ventilatie op comfort, gezondheid en productiviteit
 44. TNO: Het effect van ventilatie op de cognitieve prestaties van leerlingen op een basisschool
 45. VOSS/ABB: 'Muffe lucht nog slechter dan gedacht'
 46. Balansventilatie in scholen: voordelen/nadelen, gebruik, onderhoud